Sign In

Pengenalan

Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Malaysia pada masa ini adalah disediakan mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957, Piawaian Perakaunan Kerajaan dan "International Public Sector Accounting Standards" (IPSAS) - "Financial Reporting Under The Cash Basis of Accounting".

Transformasi Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan daripada Asas Tunai kepada Asas Akruan pada tahun 2015 akan mengguna pakai piawaian yang diadaptasi sepenuhnya daripada IPSAS Asas Akruan dalam penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan. Piawaian Perakaunan ini akan dinamakan "Malaysian Public Sector Accounting Standards"-MPSAS.

Sila klik untuk maklumat lanjut mengenai e-Learning Perakaunan Akruan Bil 2/2012

Disediakan oleh

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA)

Muat naik pada 28 Februari 2013